حضور شما را افتخاری برخود می دانیم و ثمره این حضور گرم را که گامی موثر در پیشبرد اهداف ما و شماست ارج می نهیم. منتظر حضور گرم شما هستیم. وعده ی دیدار ما نمایشگاه بین المللی تهران

حضور شما را افتخاری برخود می دانیم و ثمره این حضور گرم را که گامی موثر در پیشبرد اهداف ما و شماست ارج می نهیم. منتظر حضور گرم شما هستیم. وعده ی دیدار ما نمایشگاه بین المللی تهران

سالن 11-10
شماره غرفه H02
29مهر الی 2آبان ماه
ساعت بازدید 9 الی 17

http://syp.ir/media/photo_2019_10_21_10_22_46.jpg

 

پرینت
به اشتراک بگذارید :