آزمایشگاه کنترل کیفی

آزمایشگاه کنترل کیفی

واحد آزمایشگاه شرکت لوله گستر خادمی مجهز به دقیق ترین تجهیزات آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفیت در مراحل تجهیز شده است :

 • کنترل مواد در بدو ورود
 • کنترل حین تولید
 • کنترل محصول

 

 

آزمون های استاندارد

 • آزمون ابعاد (قطر و ضخامت)
 • آزمون وضعیت ظاهری
 • آزمون نشانه گذاری
 • آزمون تعیین برگشت حرارتی
 • آزمون مقاومت لوله در برابر فشار داخلی
 • آزمون مقاومت لوله در برابر سقوط وزنه
 • آزمون مقاومت در برابر محلول دی کلرومتان
 • آزمون تعیین حداقل سفتی حلقوی
 • آزمون تعیین نقطه نرمی
 • آزمون دانسیته
 • آزمون تعیین حداقل استحکام کششی
 • آزمون تعیین حداقل ازدیاد طول در نقطه پارگی
 • آزمون حداکثر عبور نور
 • آزمون میزان و نحوه پراکنش دوده
 • آزمون OIT
 • آزمون مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از عوامل محیطی