گارانتی

گارانتی

 

 

شرایط گارانتی

 

1-

در صورت عدم رضایت از محصول،مشتری با واحد خدمات پس از فروش تماس گرفته تا از طریق اعزام کارشناس مربوطه اقدام به تکمیل فرم خدمات پس ار فروش گردیده و در صورت نیاز،بازدید انجام شود و طبق نظرکارشناس خدمات پس از فروش از طریق استفاده بیمه نامه محصولات، اقدام به دریافت خسارت مربوطه شود.

 

2-

     در صورت عدم رضایت از محصول،مشتری با واحد خدمات پس ار فروش تماس گرفته تا از طریق اعزام کارشناس مربوطه اقدام به تکمیل فرم خدمات پس ار فروش گردیده و در صورت نیاز،بازدید انجام شود و طبق نظر کارشناس خدمات پس از فروش اقدام به تعویض محصولات نموده و برای مشتری ارسال می گردد.سوابق ارسال محصولات جدید بهمراه فرم خدمات پس از فروش بایگانی می گردد.