سال 97:سال بخشنامه های مختلف از ارگان های مختلف1398/02/16

رضا خادمی؛ مدیرعامل شرکت تولیدی و بازرگانی لوله گستر خادمی: در بخش صادرات مشکلات داریم، (تعهد ارزی و بازگشت ارز ناشی از صادرات) در سال 98 به کمک اتاق بازرگانی و تشکل ها و مسئولین، امیدواریم مشکلات صادرات رفع شده و تولید صنعت، با آرامش به کارشان ادامه دهند.