رضایت سنجی مشتریان

1- سوالات کلی

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دسترسی ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﻳﺮﺑﻂ
ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﺻﺪاﻗﺖ در ﻋﻤﻞ
اﻧﻌﻄﺎف پذیری در ﻣﻘﺎﺑﻞ خواسته ها
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ خواسته ها
ﺑﺮوﺷﻮر و ﻣﺴﺘﻨﺪات فنی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای مشتری
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻮدن

 

2- محصولات

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن (پایایی) ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻮآوری درﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﺑﺴﺘﻪ بندی
اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ ابعادی
ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺴﺖ محیطی و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺼﻮﻻت

 

3- ﻓــﺮوش و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮوش
ﻣﺸﺎوره و ﺣﻤﺎﻳﺖ
رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
زﻣﺎن پاسخگویی
آﻣﻮزش تخصصی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی فنی
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ و گارانتی

 

4- وﻓـﺎداری ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﺪد
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت شرکت
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ معرفی و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان

 

5- نحوه ی آشنایی

نحوه ی آشنایی با شرکت لوله گستر خادمی

 

خواهشمند است اولویت های خود را در دریافت خدمات مشخص فرمایید.

اولویت اول
اولویت چهارم
اولویت دوم
اولویت پنجم
اولویت سوم
اولویت ششم

درود بر شما، برای شروع گفت‌وگو لطفا با یکی از کارشناسان ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02156456520 تماس حاصل فرمایید.

. آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم...
Close and go back to page

تماس با ما

نشانی: تهران، شهرستان بهارستان، شهرک صنعتی قلعه میر، خیابان قرمز(شهدای صنعت)، کوچه ششم، پلاک 6

تلفن تماس: 56456520-021
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت لوله گستر خادمی محفوظ است.