مشخصات مشتری

1 - سوالات کلی

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دسترسی ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﻳﺮﺑﻂ
ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﺻﺪاﻗﺖ در ﻋﻤﻞ
اﻧﻌﻄﺎف پذیری در ﻣﻘﺎﺑﻞ خواسته ها
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ خواسته ها
ﺑﺮوﺷﻮر و ﻣﺴﺘﻨﺪات فنی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای مشتری
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻮدن

2 - محصولات

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن (پایایی) ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻮآوری درﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﺑﺴﺘﻪ بندی
اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ ابعادی
ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺴﺖ محیطی و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺼﻮﻻت

3 - ﻓــﺮوش و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮوش
ﻣﺸﺎوره و ﺣﻤﺎﻳﺖ
رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
زﻣﺎن پاسخگویی
آﻣﻮزش تخصصی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی فنی
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ و گارانتی

4 - وﻓـﺎداری ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﺪد
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت شرکت
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ معرفی و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان

نحوه ی آشنایی :

نحوه ی آشنایی با شرکت لوله گستر خادمی

خواهشمند است اولویت های خود را در دریافت خدمات مشخص فرمایید.

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

اولویت پنجم

اولویت ششم