• آدرس: تهران - شهرستان بهارستان - شهرک صنعتی قلعه میر خیابان قرمز(شهدای صنعت) - کوچه ششم - پلاک 15
  • 021-56456520
  • 021-56456519-56456532-56457880
  • lg_khademi@yahoo.com
تلفن های داخلی شرکت
واحد فروش
داخلی خانم محمدی
همراه خانم محمدی
109-106
09101441770
داخلی خانم حسینی
همراه خانم حسینی
107-108
09101441775
داخلی خانم جمالی
همراه خانم جمالی
110-111
09011242838
بازرگانی
داخلی خانم منفرد
همراه خانم منفرد
117
09101441781
اطلاعات را صحیح وارد کنید.
اطلاعات را صحیح وارد کنید.
اطلاعات را صحیح وارد کنید.
اطلاعات را صحیح وارد کنید.
اطلاعات را صحیح وارد کنید.