هجدمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

هجدمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

هفدهمین نمایشگاه ببن المللی صعنت ساختمان 1396

شرکت لوله گستر خادمی در هفدهمین نمایشگاه ببن المللی صنعت ساختمان شرکت نموده است.

پروسه ی تزريق پلاستيک( Injection Molding)

شيوه ی تزريق پلاستيک يکی از مهمترين و پرکاربردترين روشهای شکل دهی پلاستيـک وتـــوليدمحصـــولات  پلاستيکی در صنايــع محســوب می شود.

بازید اقای مهندس مس فروش و فرماندار شهرستان بهارستان

بازید از شرکت لوله گسترخادمی جناب اقای مس فروش